Co jest podstawą do złożenia reklamacji od otrzymanego wezwania do zapłaty?

Podróżny albo osoba uprawniona może złożyć do Spółki „PKP Intercity” S.A. reklamację, gdy nie zgadza się z treścią otrzymanego wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet) lub ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

W jaki sposób złożyć reklamację od otrzymanego wezwania do zapłaty i co powinna ona zawierać?

Reklamacja powinna zawierać:

 1. nazwę i adres przewoźnika;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;
 3. serię i numer wystawionego wezwania do zapłaty (w przypadku reklamacji dotyczącej więcej niż jednego wezwania należy wskazać numer i serię każdego z wystawionych wezwań);
 4. uzasadnienie roszczenia;
 5. kwotę roszczenia oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu/wezwania do zapłaty;
 6. adres właściwy do wypłaty uznanego roszczenia lub numer konta bankowego (do przelewów międzynarodowych konieczne jest podanie pełnej nazwy i adresu banku, międzynarodowy numer rachunku bankowego w formacie IBAN wraz z numerem SWIFT/BIC); dla ułatwienia i przyśpieszenia przekazania należności wynikającej z pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zachęcamy do podawania w reklamacji nazwy banku i numeru rachunku bankowego;
 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być także dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie dokumentów zawarcia umowy przewozu, w przypadku biletów internetowych należy wskazać numer dokumentu przewozu, a ponadto mogą zostać załączone również kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Do reklamacji dotyczącej umorzenia wskazanych w wezwaniu do zapłaty opłat taryfowych  i opłaty dodatkowej wynikającej z rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r., w przypadku udokumentowania przez Podróżnego w terminie 7 dni od daty przejazdu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu albo wykazania posiadania ważnego dokumentu przewozu na dany przejazd należy dołączyć dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej, na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty (indywidualny rachunek bankowy wskazany na wezwaniu [dla wezwań z serią IB] lub 20 1140 1010 0000 2606 8600 1013 [dla wezwań z serią IC lub innej]), w tytule wpłaty należy podać serie oraz numery otrzymanych wezwań do zapłaty.

Kopie dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów załączane do reklamacji muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia tego może dokonać osoba obsługująca Podróżnych w dowolnym punkcie obsługi klienta, notariusz lub wystawca dokumentu.

W przypadku, gdy Podróżny z powodu kradzieży nie posiada zarówno dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, jak i dokumentu stwierdzającego tożsamość  dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji na podstawie odpowiedniego zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia (np. ucznia, studenta itp.), pod warunkiem dołączenia zaświadczenia (wydanego przez uprawniony organ), o zgłoszeniu kradzieży ww. dokumentów w dniu przejazdu lub w innym terminie uniemożliwiającym wydanie nowych dokumentów.

Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, przewoźnik może, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu, wezwać uprawnionego albo podróżnego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, do przekazania oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu lub innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieprzekazanie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Jeżeli reklamacja od otrzymanego wezwania do zapłaty nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, przewoźnik prosi Klienta, aby uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila, bądź pisma, które o tym informuje. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja od otrzymanego wezwania do zapłaty nie będzie rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji od otrzymanego wezwania do zapłaty przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika kompletnej dokumentacji tej reklamacji.

Dokumenty wymagane w przypadku składania reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty w razie posiadania przez Podróżnego innego niewykorzystanego biletu.

Wezwanie do zapłaty wystawiane jest zarówno w sytuacji, w której Podróżny nie posiadał ważnego biletu w ogóle jak i w sytuacji, w której Podróżny posiadał bilet na przejazd pociągiem Spółki ale był to bilet wystawiony na inny przejazd aniżeli przejazd, za który zostało wystawione wezwanie do zapłaty. W takim przypadku istnieje możliwość zaliczenia ceny niewykorzystanego biletu (po ewentualnym potrąceniu odstępnego) na poczet wystawionego Wezwania do zapłaty i pomniejszenia pozostałej do uregulowania kwoty pod warunkiem spełnienia przez Podróżnego warunków przewidzianych dla zwrotu niewykorzystanego biletu przewidzianych w przepisach.

Do wniosku powinny być dołączone oryginały dokumentów przewozu, potwierdzające zawarcie umowy przewozu oraz oryginały a w przypadku biletu internetowego numer dokumentu przewozu, kopie innych dokumentów uzasadniających wniosek (w szczególności poświadczenie o rezygnacji z przejazdu).

UWAGA!!! Podstawą do uzyskania zwrotu za bilet jest dokonanie REZYGNACJI w systemie, w którym został zakupiony (e-IC, SkyCash/IC Mobile Navigator, Bilkom2) lub uzyskanie odpowiedniego POŚWIADCZENIA o rezygnacji z przejazdu z kasy/COKu w wymaganym terminie na zasadach określonych w Regulaminie Usługi. Warunki dotyczące zwrotu określają Regulaminy dostępne.

Sprawdź jak zrezygnować z biletu w systemie e-IC oraz BILKOM2.

Gdzie i w jakim terminie można złożyć reklamację od otrzymanego wezwania do zapłaty?

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty – mogą być składane w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przewoźnikowi kompletu dokumentów.

Reklamację złożyć można w formie pisemnej:

 1. osobiście w dowolnym punkcie obsługi klienta PKP Intercity;
 2. przesyłką pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) na adres:

  „PKP Intercity” S.A.
  Biuro Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji
  „Reklamacje”
  Aleje Jerozolimskie 142 A
  02-305 Warszawa

  oraz za pośrednictwem formularza reklamacyjnego.

Informacje na temat możliwości rozłożenia na raty należności wynikających z otrzymanego wezwania do zapłaty

Niezależnie od powyższego postępowania reklamacyjnego istnieje również możliwość spłaty zadłużenia w formie ratalnej. Jeżeli Podróżny chciałby opłacić wezwanie do zapłaty w systemie comiesięcznych rat, wówczas może złożyć odpowiedni wniosek korzystając z poniższego formularza:

 formularz rozłożenia na raty do pobrania

Wypełniony formularz należy przesłać listem poleconym na adres:
„PKP Intercity” S.A.
Biuro Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji
„Wezwania do zapłaty”
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

bądź złożyć w:

Dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że wniosek o wyrażenie zgody na płatność ratalną nie jest uznawany za reklamację. Ostateczna decyzja w przedmiocie zgody na płatność ratalną należy do PKP Intercity. Spółka wnioski o płatność ratalną rozpatruje bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku i informuje o swej decyzji osobę składającą wniosek.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji, wniosku o zgodę na płatność ratalną i innego zgłoszenia?

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie przy czym nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia.

Wnioski o wyrażenie zgody na płatność ratalną i inne zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich wpływu do PKP Intercity, bez zbędnej zwłoki przy czym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wniesienia. W usprawiedliwionych przypadkach Spółka informuje wnoszącego o terminie w jakim otrzyma odpowiedź, przy czym termin ten jest krótszy niż 3 miesiące od daty wniesienia skargi, innego zgłoszenia.

Odpowiedź jest przekazywana taką samą drogą, jaką wpłynęła, chyba że wnoszący wskaże inną drogę i adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 r. Nr 38, poz. 266 z późn. zm.) źródło
 2. REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) źródło
 3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983, tekst jednolity) źródło;
 4. Ogólnych warunków przewozu osób kolejami (GCC-CIV/PRR) źródło
0