plakat obszar monitorowany

plakat pojazd monitorowany

W miejscach oznaczonych powyższymi piktogramami prowadzona jest rejestracja wizyjna w celu zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem Danych w postaci nagrań oraz zarejestrowanych danych osobowych w zakresie wizerunku uwiecznionych na nich osób jest PKP Intercity S.A. Aleje Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa.

Dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przysługuje prawo żądania dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT oraz usług serwisowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Danych, inspektorem ochrony danych

0