a a a

Instrukcja obsługi systemu e-IC

 System internetowej sprzedaży biletów e-IC umożliwia zawarcie przez Internet umowy przewozu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. System umożliwia zakup biletów: z nieodpłatnym wskazaniem miejsca do siedzenia albo wypisem "Brak gwarancji miejsca do siedzenia", lub z rezerwacją miejsca w przedziale menedżerskim lub z rezerwacją miejsca sypialnego albo do leżenia w pociągach spółki 'PKP INTERCITY' S. A. Dokonywanie zakupów jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu w systemie e-IC. 


Rejestracja

Polega na wybraniu z górnej belki głównej strony www.intercity.pl przycisku ‘Moje e-IC’,
a następnie wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Dane w formularzu są podzielone na 2 kolumny- po lewej stronie należy podać dane Użytkownika konta. Są one oznaczone czerwoną gwiazdką i są obligatoryjne:

 • W polu 'Login' należy wpisać ciąg minimum 6 znaków, z zachowaniem rozróżnienia małych i wielkich liter, mogą zostać użyte m.in. znaki takie jak: @ oraz . (kropka), zatem adres e-mail może być loginem.
 • W polu `Imię i nazwisko` należy podać imię i nazwisko Użytkownika konta.
 • W polu 'Hasło' należy wpisać ciąg od 8 do 15 dowolnych znaków uwzględniając litery i cyfry.
 •  'Powtórzenie hasła' musi być tożsame z wpisem w polu 'Hasło'.
 • 'E-mail' wymaga wprowadzenia ciągu znaków, w których musi znaleźć się m.in. @ oraz '.' (kropka).

Wypełnienie pól w kolumnie po prawej stronie – danych do faktury - jest opcjonalne.  Jeśli zostaną wypełnione nie będzie konieczności ich wpisywania ich dla każdej faktury oddzielnie, ponieważ będą automatycznie kopiowane (z możliwością edycji i poprawiania).

 • W polu ‘Nazwa firmy lub os. fiz.’ należy wpisać dane nabywcy faktury.
 • W polu ‘NIP’ należy wpisać numer NIP nabywcy faktury, w przypadku faktury dla osoby fizycznej nieposiadającej NIP w polu należy wpisać „-” (minus).
 • W polach ‘Ulica’, ‘Kod pocztowy’,  ‘Miasto’ należy podać adres nabywcy faktury. W przypadku innego adresu korespondencyjnego należy zaznaczyć check-box ‘Chcę podać inny adres korespondencyjny (wysyłka faktur)’ i tam wpisać dane odbiorcy.

Zaznaczenie check-boxa ‘Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną’ jest oświadczeniem, którego skutkiem będzie przekazywanie na konto Użytkownika systemu e-IC faktur w formie elektronicznej.

Warunkiem założenia konta w systemie e-IC jest oświadczenie zapoznania się z Regulaminem e-IC poprzez zaznaczenie check-boxa : ‘Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Internetowej sprzedaży biletów w komunikacji krajowej przez PKP Intercity Spółka Akcyjna zwany Regulaminem e-IC i akceptuję jego warunki’.


Logowanie do systemu

Zarejestrowany Użytkownik loguje się do systemu poprzez wpisanie loginu i hasła po wybraniu z górnej belki głównej strony www.intercity.pl przycisku ‘Moje e-IC’.

Funkcje Systemowe

Niezalogowany Użytkownik ma możliwość wyszukania połączenia i poznania ceny biletu w komunikacji krajowej.

Użytkownik po zalogowaniu może dokonywać: rezerwacji i zakupu biletów. Ma możliwość: poznania ceny a także zakupu biletu w komunikacji międzynarodowej, operacji na wcześniej zakupionych biletach, dokonywania zmian hasła dostępu do systemu oraz innych danych, które podał podczas rejestracji.

 • Moje bilety

Zakładka zawiera wykaz wszystkich dokonanych przez Użytkownika transakcji. Podzielona jest na następujące zakładki:

 • 'Oczekujące na płatność' - wykaz biletów, za które system e-IC nie otrzymał elektronicznego potwierdzenia o dokonaniu płatności;
 • 'Opłacone' - wykaz opłaconych biletów. W kolumnie 'Bilet Rodzaj’ dostępny jest podgląd biletu (po wciśnięciu podkreślonego numeru biletu); w kolumnie ‘Rezygnacja’ dostępny jest przycisk ‘Rezygnuj’, którego użycie skutkuje zwrotem (rezygnacją z) biletu. W zakładce tej dostępne są także funkcje: wydruku biletu, zapisania go w formie PDF na urządzeniu mobilnym, jednokrotnej zmiany danych podróżnego oraz w ciągu 7 dni od zakupu biletu  możliwość wygenerowania faktury;
 • `Zwrócone bilety' - wykaz biletów, z których Użytkownik zrezygnował (użył polecenia 'Rezygnuj' w kolumnie 'Opłacone') oraz wykaz biletów, za które Użytkownik dokonał autozwrotu należności (użył polecenia 'Zwrot' w kolumnie Status płatności.').  W zakładce tej dostępna jest opcja umożliwiająca pobranie faktury korekty do zwróconego biletu;
 • 'Bilety anulowane' - wykaz transakcji z ostatnich 7 dni, anulowanych przez Użytkownika lub automatycznie przez system, przed dokonaniem płatności.
 • ‘Faktura VAT’ – zakładka, w której udostępnione są opcje: ‘Pobierz fakturę VAT’, ‘Pobierz korektę’ lub informacja, że faktura została wysłana pocztą.
 • Wyszukaj połączenie

Zakładka umożliwia wyszukanie połączenia i zakup biletów w relacjach krajowych
i międzynarodowych (obecnie dostępne są jedynie pociągi Berlin-Warszawa/Gdynia- Express).

 • Zakup biletu
 • Po określeniu stacji wyjazdu i przyjazdu oraz daty i godziny wyjazdu
  a następnie zatwierdzeniu przyciskiem 'Szukaj połączenia' zostaje wyświetlona lista pociągów do wyboru. Korzystając z odsyłaczy 'Wcześniej/ 'Później` Użytkownik może obejrzeć listę pociągów w określonej przez siebie relacji w innej godzinie. Użycie przycisku „Kup bilet” i na kolejnej masce „Dalej” rozpoczyna proces rezerwacji i zakupu biletu. Dla niektórych pociągów, w zależności od dostępnych w nich usług, można na masce ‘Zakup biletu - szczegóły połączenia’
  w kolumnie 'Rodzaj miejsca' zmienić zaznaczone domyślnie miejsce do siedzenia na miejsce do leżenia lub spania.
 • Na kolejnym ekranie Użytkownik powinien określić liczbę osób (maksymalnie 6) wg taryfy normalnej i/ lub ulgowej. W przypadku wyboru taryfy ulgowej obowiązkowo należy określić rodzaj zniżki, przy czym Użytkownik może wybrać w jednej transakcji tylko jeden wymiar ulgi. Następnie Użytkownik powinien wybrać klasę i usytuowanie miejsca.
 • Jeśli Użytkownik, kupując bilet chce zarezerwować wybrane przez siebie miejsce (o wybranym numerze, w wybranym wagonie) powinien skorzystać z opcji 'Rezerwacja wskazanego miejsca' i podać numer wagonu oraz miejsca, na którym chciałby podróżować. Uwaga! Opcja jest możliwa do wyboru tylko w przypadku zakupu biletu dla jednej osoby. Aby ułatwić korzystanie z tej opcji publikujemy na stronie zestawienie pociągów  (dla najważniejszych dworców). Klient może sprawdzić numer i rodzaj wagonu (np. z miejscami do siedzenia, do leżenia, sypialnymi). Ponadto jako podpowiedź wskazujemy zasadę, która będzie sprawdzała się w większości przypadków (należy pamiętać, że nie wszystkich):

- w wag. z miejscami do siedzenia (przedziałowym) miejsca z końcówką 5-6 (np. 25, 26, 45, 46) – okno, miejsca z końcówką 1-2 (np. 21, 22, 41, 42) – drzwi, pozostałe miejsca to środek ( w zależności od tego ilu miejscowy jest przedział mogą to być końcówki 3-4 i 7-8)

- w wag. bez przedziałowych 1-2, 5-6 okno oraz 3-8, 7-4 środek,- w wag. z miejscami do leżenia (kuszetami) w przedziale 6 miejscowym 1-2 dół, 3-4 środek, 5-6 góra, w przedziale 4 miejscowym 1-2 dół, 5-6 góra.

 •  Jeśli Użytkownik, kupując kolejny bilet chce zarezerwować miejsce obok wcześniej zarezerwowanego, powinien wybrać opcję 'Rezerwacja obok miejsca już zajętego' i podać numer wagonu oraz miejsca zarezerwowanego.
 • Jeśli Użytkownik posiada Kolorową Kartę Intercity i chce pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia do tej Karty, musi zaznaczyć opcję ‘Posiadam kolorową kartę Intercity’, a następnie wpisać numer Kolorowej Karty. Jeśli Podróżnym jest inna osoba niż właściciel konta należy wpisać imię i nazwisko Podróżnego.
 • Po wciśnięciu przycisku 'Dalej' zostanie wyświetlona ‘Informacja o bilecie i  cenie’. Kolejne wybranie polecenia ‘Dalej’ skutkuje wyświetleniem formularza, na którym należy wpisać login i hasło (lub wypełnić formularz rejestracyjny do systemu e-IC), następnie zostanie pobrane miejsce z systemu rezerwacji i wyświetli się formularz ‘Podsumowanie’. Są na nim  zamieszczone szczegółowe informacje o bilecie, cenie, przydzielonym miejscu/ miejscach. W przypadku braku, w wybranym pociągu, wolnych miejsc do siedzenia, wyświetlony zostanie stosowny komunikat oraz zapytanie czy Użytkownik chce kontynuować transakcję i kupić bilet bez gwarancji miejsca do siedzenia.
 • Na tym ekranie Klient określa także czy chce otrzymać fakturę. Po zaznaczeniu check-boxa „Proszę o wystawienie faktury VAT” pojawia się formularz-  jeśli Klient podał dane do faktury w formularzu rejestracyjnym zostaną one automatycznie przeniesione. Są one edytowalne. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę otrzyma fakturę w formie elektronicznej.  
 • W przypadku zakupu biletu w relacji międzynarodowej poznanie ceny biletu jest możliwe poprzez zarezerwowanie miejsca, które musi być poprzedzone logowaniem do systemu e-IC. Wówczas na ekranie wyświetli się formularz ‘Podsumowanie’, na którym zamieszczone są szczegółowe informacje o bilecie, cenie, przydzielonym miejscu/ miejscach. Pod podsumowaniem rezerwacji biletu w relacji TAM znajduje się przycisk 'Bilet powrotny', który umożliwia zakup jednocześnie biletu w relacji POWRÓT. Po wybraniu tego przycisku Użytkownik powinien przejść ponownie ścieżkę zakupu biletu zgodnie z powyższym opisem, podając informacje dotyczące podróży powrotnej. Przy zakupie biletu w opcji 'TAM i POWRÓT' istnieje możliwość dokonania zwrotu biletu jedynie w kierunku 'POWRÓT' lub 'TAM i POWRÓT' jednocześnie. Jeśli Użytkownik chciałby otrzymać fakturę powinien postąpić analogicznie jak w przypadku biletu krajowego.

Wyświetlenie podsumowania biletu pozwala na weryfikację zgodności otrzymanego biletu
z żądaniem i przejście do płatności lub umożliwia rezygnację z zakupu (przycisk 'Anuluj'). Płatność może być wykonana kartą kredytową lub przelewem. Istnieje możliwość opłacenia transakcji kartą MasterCard, VISA oraz AmericanExpress lub przelewem on-line. Istnieje także możliwość odroczenia płatności w czasie, poprzez użycie przycisku 'Płatność później'. Wyświetli się wówczas komunikat, o czasie
w jakim należy dokonać płatności, tj. czasie w jakim system e-IC powinien otrzymać elektroniczne potwierdzenie płatności z banku Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie opłaci transakcji w podanym przedziale czasowym, zostanie ona automatycznie anulowana. Jeśli system e-IC otrzyma elektroniczne potwierdzenie płatności z banku Użytkownika później niż we wskazanym w komunikacie czasie, zwrot środków na konto Użytkownika, z którego była dokonana płatność nastąpi wyłącznie na wniosek Użytkownika przy płatności przelewem (poprzez serwis Przelewy 24). W przypadku braku wniosku, o którym mowa powyżej, środki te mogą być użyte jako przedpłata na kolejny bilet. 

Po wykonaniu prawidłowej operacji płatności zostaje wygenerowany bilet, który należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym. W celu wydrukowania biletu Użytkownik powinien przejść do zakładki 'Moje bilety, następnie w zakładce 'Opłacone' odszukać odpowiedni bilet i wydrukować go lub zapisać na przenośnym urządzeniu elektronicznym. Posługiwanie się formą elektroniczną biletu internetowego jest dozwolone tylko
w komunikacji krajowej, w komunikacji międzynarodowej - bilet internetowy należy zawsze wydrukować.

 • Moje dane

Zakładka zawiera formularz z danymi dysponenta konta, które można dowolnie zmienić (stosując się do zasad określonych w punkcie 'Rejestracja') i zatwierdzić przyciskiem 'Zapisz'. Zmiana nie powoduje modyfikacji na wcześniej wystawionych biletach. 

Zmiana hasła

Zakładka zawiera formularz umożliwiający zmianę hasła dostępu do konta, Użytkownik powinien dwukrotnie wpisać nowe hasło.

Dostępne pociągi

Po wybraniu tej zakładki następuje przekierowanie na stronę, na której są zamieszczone wykazy pociągów dostępnych w sprzedaży internetowej.

Regulamin i cennik

Wybranie  tej zakładki skutkuje przekierowaniem na stronę, na której są zamieszczone przepisy dotyczące internetowej sprzedaży biletów (e-IC)

Instrukcja

Po wybraniu tej zakładki następuje przekierowanie na stronę, na której jest zamieszczona instrukcja obsługi e-IC.

FAQ

Po wybraniu tej zakładki następuje przekierowanie na stronę, na której są zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Wyloguj

Wybranie  tej zakładki skutkuje wylogowaniem z konta Użytkownika.

polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów